34 W. Merchant Street, Audubon, NJ 08106

Smoked Salmon

Poached eggs over smoked salmon and potato latkes with dill hollandaise sauce

  • 11